1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
2. จดส่งสินค้าไม่ครบ ส่งสินค้าขาด
3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า:

1. ติดต่อ Call Center : 064-583-4587 หรือ E-Mail:  Support@likeshopwatchs.com
2. ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ เพื่อที่แนะนำวิธีการนำสินค้ามาเปลี่ยน
4. รอรับสินค้ารายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ เปลี่ยนสืนค้าใหม่ไม่เกิน 7 วันทำการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า:

1. สินค้าจะต้องอยู่ใจสภาพใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน
2. รับแจ้งเปลี่ยนเฉพาะภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
3. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าใบใหม่ที่จะขอเปลี่ยน
4. หากสินค้าใหม่ราคาแพงกว่าสินค้าเก่า ลูกค้าเป็นผู้ชำระส่วนต่างราคานั้น